You are currently viewing חזרה לבית הספר

חזרה לבית הספר

במבצעי עולים כיתה – חזרה לבית הספר באמצעות תרומות ועזרה של התושבים היקרים אנו זוכים לסייע לכל אותם ילדי המשפחות להם קיים קושי לרכוש את מוצרי בית הספר כגון תיקים קלמרים ועוד